IMM

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a anunțat lansarea în consultare publică a:

  • Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020
  • Programului național multianual de microindustrializare 2020
  • Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020
  • Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020, dar și a
  • Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020.

 

**********************************************

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020

Obiectivul principal: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Solicitanți eligibili:

 • La Etapa I – Conferinţa naţională dedicată femeilor antreprenor din România pot participa:
  • femeile care au cetăţenie română şi care la data depunerii formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani şi au cel puţin studii medii definitivate.
  • operatorii economici: IMM-urile (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc cumulativ, la momentul înscrierii online, criteriile de eligibilitate
 • La Etapa a II-a – 4 workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici, care au participat la conferinţa naţională şi au fost selectate conform procedurii;
 • La Etapa a III-a – 4 evenimente internaţionale pentru femei vorbitoare de limbă engleză care deţin afaceri. Pot participa maxim 80 reprezentante ale operatorilor economici, care au participat la conferinţa naţională, precum şi la workshop şi au fost selectate.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 1.000.000 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 160 de beneficiari în anul 2020.

===> Vezi Procedura

**********************************************

Programul național multianual de microindustrializare 2020

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Solicitanți eligibili: Societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov și care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei.

Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 450.000 lei/beneficiar.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 145 de beneficiari în anul 2020.

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059. – 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

 

===> Vezi Procedura

 

 

**********************************************

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD – Geneva, fiind operaţional în 40 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor

Solicitanți eligibili: antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2020 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2020 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

===> Vezi Procedura

 

 

**********************************************

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Solicitanți eligibili: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 890.000 lei.

Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 100 de beneficiari în anul 2020

 

===> Vezi Procedura

**********************************************

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020 se află în consultare publică!

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Schema de ajutor de minimis urmăreşte:

 • întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 40.000.000 lei. 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA). Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 160 de beneficiari în anul 2020.

===> Vezi Procedura